PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 25
32-700 Bochnia
e-mail: bochnia@kolping.pl
Aktywny Senior

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” w okresie od 1 marca do 30 listopada 2015 r. realizuje projekt (zadanie publiczne) pn.: „Aktywny Senior”, współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Bochnia.

Założeniem projektu jest wyzwolenie aktywności seniorów poprzez realizację oferty
o charakterze rekreacyjnym, ruchowym i kulturalnym oraz stworzenie im warunków do integracji i samorealizacji.

Projekt adresowany jest do 30 osób w wieku 55+ (emerytów i rencistów) z miasta Bochnia.
Obejmie on wiele zajęć, m.in. gimnastykę ogólnousprawniającą i rehabilitacyjną. Wycieczkę krajoznawczą, wyjazd do teatru, warsztaty inspiracji oraz spotkanie integracyjne.

 Uczestnictwo w projekcie „Aktywny Senior”  jest częściowo odpłatne. 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Miasta Bochnia w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.